Əhli beyt (ə.s) məktəbində adil sayılan səhabələr


Araşdırmalar nəticəsində səhabələrin üç qismə bölünməsi bəlli olur:

1. Ədaləti sabit olmuş səhabələr (Əbuzər, Miqdad, Salman Farsi, Əmmar Yasir və s.)
2. Zülmü və fasiqliyi sabit olmuş səhabələr. (Vəlid ibn Uqbə və s.)
3. Məçhul olan səhabələr. (və s.)  Səhabələrin çoxluğunu məçhul səhabələr təşkil edir.

Aşağıda Ayətullah Şeyx Usamə Ali Şeyx Bilal Nəcəfinin adil səhabələr barədə araşdırması (onların adları) təqdim olunur:

Image

Image

ImageImageImage

Image

 • Əbu Rafe əl-Qibti
 • Əbu Mənzur Əbi ibn Kəb
 • Əbən ibn Səid ibn əl-As
 • Ənəs ibn Hərs (Haris)
 • Əsid ibn Sələbə əl-Ənsari əl-Bədri
 • Əsləmə ibn Əbdil Muttəlib əl-Haşimi
 • Əsləmə ibn Bəcrə əs-Saidi
 • Əsvəd ibn Əbəs ibn Əsməit Təmimi
 • Əyun ibn Zəbiəti ibn Naciyəti Darimi Təmimi
 • Ənəs ibn Mudrik əl-Xüsəmi əl-Əkləbi
 • İmraul Qeys ibn Abis əl-Kindi
 • Uyəs ibn Amir əl-Qərni
 • Əbu Leyla əl-Ğəffari
 • Əbu Fəzalə əl-Ənsari
 • Əbu Sufyan Əbu Haris ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Bərid əl-Əsləmi
 • Bərid ibn Həsib əl-Əsləmi
 • Bilal ibn Rubah əl-Həbəşi
 • Bərra ibn Azib ibn Əl-Haris əl-Ənsari
 • Bərra ibn Malik əl-Ənsari
 • Bəşir ibn Əbi Zeyd əl-Ənsari
 • Vidaətu ibn Əbi Zeyd əl-Ənsari
 • Təmmam ibn Abbas ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Sabit ibn Əbid əl-Ənsari
 • Sabit ibn Qeys ibn Xatim əz-Zufri
 • Sələbə ibn Qəyzi ibn Səxr əl-Ənsari
 • Əbuzər Cundəb ibn Cunadə əl-Ğəffari
 • Cariyə ibn Qudamə əs-Səidi
 • Cariyə ibn Zeyd
 • Cabir ibn Abdullah əl-Ənsari
 • Cəbələ ibn Əmr ibn Aus əs-Saidi
 • Cabir ibn Həbbab əl-Ənsari
 • Cudə ibn Həbirə əl-Məxzumi
 • Cəfər ibn Əbu Sufyan ibn əl-Haris ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Cəhcah ibn Səid əl-Ğəffari
 • Cərrad ibn Malik ibn Nuveyrə ət-Təmimi
 • Cərrad ibn Tahiyyə əl-Vahidi
 • Hücr ibn Ədiyy əl-Kindi
 • Huzeyfə ibn əl-Yəman
 • Haris ibn Abbas ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Haris ibn Nofəl ibn Haris ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Əbu Qutadə əl-Haris ibn Rəbi ibn Bəldəhə əl-Ənsari
 • Haris ibn Zəhir əl-Əzdi
 • Haris ibn Hatib ibn Əmr əl-Ənsari
 • Haris ibn Əmr ibn Həzm əl-Xəzrəci
 • Haris ibn Nöman ibn Uməyyə əl-Ausi
 • Hazim ibn Əbi Hazim əl-Əhməsi
 • Həccac ibn Əmr ibn Huzeyyə əl-Ənsari
 • Hisan ibn Xaus ibn Musir əş-Şeybani
 • Hənzələ ibn Nöman ibn Amir əl-Ənsari
 • Həkim ibn Cəbələ əl-Əbdi
 • Həbib ibn Məzahri əl-Əsədi
 • Əl-Həkəm ibn Muğaffəl ibn Auf əl-Ğamidi
 • Xalid ibn Səid ibn As
 • Əbu Əyyub Xalid ibn Zeyd əl-Ənsari
 • Xalid ibn Rədiyə əl-Cədəli
 • Xalid ibn vəlid əl-Ənsari
 • Xalid ibn Muəmmər əs-Sədusi
 • Xuveylət ibn Əmr əl-Ənsari
 • Xəbbab ibn əl-Ərəti ət-Təmimi
 • Zul Şəhadətəyn Xuzeymə ibn Sabit əl-Ənsari
 • Xərəşə ibn Malik əl-Əudi
 • Xəlifə ibn Ədiyy Bəyazi
 • Əbu Leyla Dəvvud ibn Bilal əl-Ənsari
 • Rəbiyə ibn Qeys əl-Udvani
 • Rəfə ibn Rafe ibn Malik əl-Ənsari
 • Rafe ibn Əbu Rafe əl-Qibti
 • Zeyd ibn Ərqəm əl-Xəzrəci
 • Zeyd ibn Suhan əl-Əbdih
 • Zeyd ibn Əsləm(ə) əl-Bələvi
 • Zeyd ibn Cariyə (Harisə) əl-Ənsari
 • Zeyd və yaxud Yəzid ibn Şərahil Ənsari
 • Zeyd ibn Həbiş əl-Əsədi
 • Ziyad ibn Mətrəf
 • Əbu Zeynəb Zuheyr ibn Haris ibn Auf
 • Zeyd ibn Vəhb əl-Cəhni əl-Həsəli
 • Əbu Əbdullah Səlman əl-Farsi
 • Səlman Səmamə əl-Cufi
 • Süleyman ibn Sərd əl-Xizai
 • Süleyman ibn Haşim Mərqal əz-Zuhri
 • Səhl ibn Hənif əl-Ənsari
 • Səhl ibn Əmr əl-Ənsari
 • Sələmə ibn Əbi Sələmə
 • Suveyd ibn Ğəflə əl-Cufi
 • Səmmaq ibn Xərşə
 • Sənnan ibn Şəfələ əl-Ausi
 • Səənə ibn Əziz ət-Teymavi
 • Səid ibn Haris ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Səid ibn Nofəl ibn Haris ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Səid ibn Nomran əl-Həmədani
 • Səid ibn Vəhb əl-Xeyvani
 • Səid ibn Səd ibn İbadə əl-Ənsari
 • Səd ibn Haris ibn Sammə əl-Ənsari
 • Səd ibn Məsud əs-Səqəfi
 • Səd ibn Əmr əl-Ənsari
 • Sufyan ibn Hani ibn Cubeyr əl-Ceyşani
 • Şərahil ibn Mərrə əl-Həmədani
 • Şureyh ibn Hani ibn Yəzid əl-Harisi
 • Şeyban ibn Muharrəs
 • Səsə ibn Suhan
 • Seyhan ibn Suhan
 • Saleh əl-Ənsari əs-Salimi
 • Subeyh Movla Ummu Sələmə
 • Seyfi ibn Rəbi əl-Ausi
 • Dəhhaq əl-Əhnəf ibn Qeys ət-Təmimi
 • Tahir ibn Əbi Halə ət -Təmimi
 • Tureyf ibn Əbanə əl-Ənmari
 • Əbu Əsvəd Zalim ibn Əmr əd-Duli
 • Əbu Yəqzan Əmmar ibn Yasər
 • Əmmar ibn Əbi Sələmə əd-Dalani
 • Əbbas ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Əql ibn Əbu Talib ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Əmmarə ibn Həmzə ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Aun ibn Cəfər ibn Əbu Talib ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Utbə ibn Əbu Ləhəb ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Əbdullah ibn Abbas ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Əbdullah ibn Cəfər ibn Əbu Talib ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Əbdullah ibn Huneyn ibn Əsəd ibn Haşim
 • Əbdullah ibn Zubeyr ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Əbdullah ibn Rəbiə ibn Hərs ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Əbdullah ibn Əbu Sufyan ibn Haris ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Əbdullah ibn Nofəl ibn Hərs ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Əbdullah ibn Haris ibn Nofəl ibn Haris ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Ubeydullah ibn Abbas ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Ubeydullah ibn Nofəl ibn Haris ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Əbdullah ibn Yəqtar
 • Əbdullah ibn Zubab əl-Məshəci
 • Əbdullah ibn Sələmə əl-Kindi
 • Əbdullah ibn Tufeyl əl-Amiri
 • Əbdullah ibn Bədil əl-Xizai
 • Əbdullah ibn Məsud əl-Həzəli
 • Əbdullah ibn Xəbbab ibn Ərət ət-Təmimi
 • Əbdullah ibn Əbdül Mədan əl-Harisi
 • Əbdullah ibn Kəb əl-Harisi
 • Əbdullah ibn Həvalə əl-Əzdi
 • Əbdullah ibn Səhl ibn Hənif
 • Əbdullah ibn Vuraqa əs-Səluli
 • Ubeydullah ibn Suheyl əl-Ənsari ən-Nubeyti
 • Ubeydullah ibn Əbu Rafe
 • Ubeydullah ibn Teyhan əl-Ənsari
 • Ubeyd ibn Azib
 • Ubeydə ibn Əmr əs-Səlmani
 • Əmmarə ibn Şəhab əs-Səuri
 • Ömər ibn Əbi Sələmə
 • Əmr ibn Həmq əl-Xizai
 • Əmr ibn Ənəs əl-Ənsari
 • Əmr ibn Şərahil
 • Əmr ibn Umeys ibn Məsud
 • Əmr ibn Fərvə ibn Auf əl-Ənsari
 • Əmr ibn Məhz
 • Əmr ibn Hubeyrə əl-Məxzumi
 • Əmr ibn Sələmə əl-Muradi
 • Əmr ibn Ureyb əl-Həmədani
 • Əmr ibn Mərra ən-Nəhdi
 • ƏbdurRəhman ibn Abbas ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • ƏbdurRəhman ibn Bədil əl-Xizai
 • Əbdur Rəhman ibn Əbzi əl-Xizai
 • ƏbdurRəhman ibn Hənbəl əl-Cəmhi
 • ƏbdurRəhman ibn Xərraş əl-Ənsari
 • ƏbdurRəhman ibn Saib əl-Məxsumi
 • ƏbdurRəhman ibn Əbd Rabbil Ənsari
 • Ədi ibn Hatəm (Hatim) ət-Tai
 • Osman ibn Hənif əl-Ənsari
 • Urvə ibn Nəmran ibn Fəzfaz əl-Muradi
 • Urvə ibn Zeyd əl-Xeyl
 • Urvə ibn Şəffaf ibn Şureyh ət-Tai
 • Urvə ibn Malik əs-Sələmi
 • Ətiyyə
 • Utbə ibn Dəğl əs-Sələbi
 • Ulbə ibn Heytəm ibn Cərir
 • Auf ibn Əsasə əl-Mətləbi
 • Əntərə əs-Sələmi Zəkvani
 • Əl-Əlla ibn Əmr əl-Ənsari
 • Uqbə ibn Əmr ibn Sələb əl-Ənsari
 • Əbu Tufeyl Amir ibn Vasilə əl-Kənani
 • Ubadə ibn Samit ibn Qeys əl-Ənsari
 • Əli ibn Əbu Rafe əl-Qibti
 • Əl-Fəzl ibn Abbas ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Fərvə ibn Əmr ibn Vədəqə əl-Ənsari
 • Əl-Fakih ibn Səd ibn Cubeyr əl-Ənsari
 • Qeys ibn Səd ibn Ubadə əl-Ənsari
 • Qeys ibn Məkşuh əl-Bəcli
 • Qeys ibn Xərşə əl-Qeysi
 • Qeys ibn Əbi Qeys
 • Qəsəm ibn Abbas ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Qəzzə ibn Kəb əl-Ənsari
 • Əbul Yəsr Kəb ibn Əmr ibn İbadil Ənsari
 • Əl-Miqdad ibn Əmr əl-Kindi
 • Əl-Muğeyrə ibn Nofəl ibn Haris ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Malik ibn Nuveyrə
 • Mutimm ibn Nuveyrə
 • Malik ibn Teyhan
 • Muhacir ibn Xalid ibn Vəlid əl-Məxzumi
 • Məxnəf ibn Səlim
 • Muhamməd ibn Əbu Bəkr ibn Əbu Quhafə
 • Əl-Musəvvər ibn Şəddad ibn Umeyr əl-Qərəşi
 • Mirdas ibn Malik əl-Əsləmi
 • Əl-Museyb ibn Nuceyyə ibn Rəbiə əl-Fəzali
 • Nueym ibn Məsud ibn Amir əl-Əşcəi
 • Nəzlə ibn Ubeyr əl-Əsləmi
 • Haşim əl-Mərqal ibn Utbə ibn Əbi Vəqqas əz-Zuhri
 • Halə ibn Əbi Halə ət-Təmimi
 • Hind ibn Halə ibn Əbi Halə
 • Hani ibn Urvə ibn Fəzfaz əl-Muradi
 • Hani ibn Nəyyar
 • Vəlid ibn Cabir ibn Zalim ət-Tai
 • Vidaə ibn Əbi Zeyd əl-Ənsari
 • Əbu Cuheyfə Vəhb ibn Əbdullah əs-Səvai
 • Yəla ibn Həmzə ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Yəla ibn Umeyr ən-Nəhdi
 • Yəzid ibn Təmə əl-Ənsari
 • Yəzid ibn Nuveyrə əl-Ənsari
 • Yəzid ibn Hausərə əl-Ənsari və s.

İstinad: burhani.info

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Google photo

Google hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

%s qoşulma